Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelőként személyes adatokat kezelek.
Az adatkezelés a személyes adatokon nem automatizált módon végzett művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számomra személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében.
Az adatkezelő: Litkei Enikő Irma
Vállalkozás neve: Litkei Enikő Irma
Vállalkozás címe: 4200 Hajdúszoboszló, Médy I. u. 18.
Kapcsolattartás
Engem e-mailen vagy telefonszámon érhet el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezelem, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.
Adatkezelés célja
Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként) tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait számlázás, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem;
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Számlák
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.
Adattovábbítás
A számlaadatokat a számláimat feldolgozó könyvelő céggel megoszom.
Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzöm. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
GDPR jogok
Bármikor kérelmezheti Ön az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

  • A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
  • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
  • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  • az adat kezelésének korlátozása;
  • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
  • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Biztosítom az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszem a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítem a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Tájékoztatás a nyilvántartásokról
Az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzem. Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velem kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:
Név: Litkei Enikő Irma
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Médy u. 18.
Tel.: +36-20-939-09-63
E-mail: litkeieniko.pszi@gmail.com

Panasztétel

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: https://naih.hu